( For English, end of page )

frl14. Een afscheid is een nieuw begina

Wat fijn dat ik u mocht leren kennen, de vele gasten die op zekere dag over de drempel van het historische proeflokaal In de Olofspoort naar binnen stapten. Met mijn team spreek ik mijn dank uit aan al onze relaties, vrienden, familie, de trouwe klanten Olofspoorters.

Sinds het proeflokaal De Olofspoort in februari 2019 verkocht is, sluiten we een tijdperk af met prachtige herinneringen en belevenissen.

Mijn ontdekkingstocht begon in 1983, toen ik als poldermeisje verhuisde naar de grote stad Amsterdam om hier mijn geluk te vinden.

Ik begon een chocoladewinkeltje in een voormalige ambachtelijke suikerbroodbakkerij, me niet realiserend dat de zoetigheid ook veel junks aan zou trekken. Waarop ik de chocoladewinkel veranderde in een Winkel van Sinkel, met souvenirs aan de balken, molentjes en blikjes snoepgoed. Financieel kon dit niet lang meer duren, het einde kwam in zicht: de politie verklaarde de buurt Warmoesstraat-Zeedijk tot een no-go area, waar toeristen ten strengste werd afgeraden te verkeren.

Wonder boven wonder, met de plannen voor stadsrenovatie en de bouw van het Barbizon Hotel aan de kop van de Zeedijk, werd de buurt drastisch schoongeveegd, en kregen jonge ondernemers met een goed plan forse subsidie. Ik pakte mijn kans met een goed onderbouwd ondernemersplan: mijn chocolade-toeristenwinkel werd omgebouwd tot een proeflokaal voor jenevers en likeuren.

De opening van In de Olofspoort was op 27 juli 1988.

Mijn bedrijf-café werd al gauw een ‘rustpunt’ in de rosse buurt; een huiskamer voor vele gasten uit binnen- en buitenland, en ontmoetingsplaats en ruimte waar je als klant ook alleen op je gemak aan een tafeltje kon zitten. Een sfeervolle plek waar de tijd even stilstaat, waarin je je in een andere eeuw waant, zonder gokkasten of muziek uit een kastje. We organiseerden fijne likeur- en jeneverproeverijen, sing-along avonden met de Jazz-O-Matic-Four en Lied & Klassiek concerten. In de week van 27 juli 2018 vierden wij feest, het was tijd voor een heerlijke likeur ‘likorette’. Als ode aan de gasten en het team werd de likeur 'het Afzakkertje' gecreëerd.

Een zaak draaien kun je niet alleen. Veel geluk heb ik gehad met dit dream-team. Met hart en ziel ben ik bijgestaan. Dank aan het team van De Olofspoort:  Raymond Bouquet, Robby Brouwer, Adri Santegoets, Adrian Buhai en Paul Hakze.e

Raymond Bouquet werkte als gastheer. Voor zijn 70ste verjaardag is een vruchtenjenever gemaakt, als compliment aan zijn doortastende, vakkundige gastheerschap. Het drankje, door velen genietend, draagt zijn achternaam 'Bouquet' en is nog steeds te verkrijgen.

Adrian (Dumitru ) Buhai, onze onderhoud- en klusjesman, stond altijd op de vreemdste tijden voor ons klaar, wist als geen ander goede oplossingen voor problemen te bedenken.

Onze gastheer Robby Brouwer, altijd vrolijk en goedlachs. Onze jongste barman is afkomstig uit een horecanest, de horeca zit hem in het bloed als een geweldig gastheer, heel plezierig om mee samen te werken.

Warme gastvrouw Ana V Martins was een enthousiaste en bijzonder plezierig medewerkster. Zij  ging reeds voor het afscheid ander pad, nadat zij als eerste voor ons het 30-jarig jubileumtijdschrift in het Engels vertaalde. 

Gast en journalist Sandra van Beek, vaardig in tekst, maakt nu nieuwe bewerkingen van de stukjes, zowel Nederlands als Engels. Onder de kop ‘In de Hooghe Noot’ vertelt zij over Zingen met de Russen in de Olofspoort, - dat eerder verscheen in het jubileumnummer – zie Lied en Klassiek.

dPaulus, mijn Friese jeugdvriend, die na vijfendertig jaar onverwachts terugkwam in mijn leven, heeft ons op allerlei terreinen bijgestaan als rechterhand. Paul is een rots in de branding.t

Uit de grond van mijn hart dank ik alle Olofspoorters voor de wijze, waarop zij zich hebben ingezet voor mij, mijn persoonlijk leven en mijn nieuwe onderneming. De tijd vliegt voorbij, wat hebben we met elkaar veel mogen delen en beleven.

Veel gasten hebben een mooie bijdrage geleverd aan een nieuwe jubileumuitgave, waar nog hard aan wordt gewerkt door Micha van Rooijen de bijdragen te laten verschijnen op de nieuwe website www.hartjemokum.nl

Met dank voor de inspiratie voor mijn nieuwe onderneming Hartje Mokum, verkoop van romantische likeuren, likorettes.

Riny Reiken.

 

 

14. Uit: Hartje Mokum, Riny Reiken. * Geschiedenis:  drankje likorette  Afzakkertje  gaat over Afscheid en is een ode aan gasten & team.Alle namen zijn authentiek.

 

 

 

 

14. A farewell, a new beginning

It has been so nice to get to know you, the guests, who stepped over the threshold of the historic tasting room café In de Olofspoort. Along with my team, I would like to express my gratitude to all our relations, friends, family, and loyal customers, the Olofspoorters.

Since the tasting room was sold in February 2019, we are closing an era of wonderful memories and experiences.

My discovery tour started in 1983, when I, a girl from the polder land, moved to the big city of Amsterdam to find happiness here. I started a chocolate shop in a former artisanal sugar loaf bakery, not realizing that the sweets would attract a lot of junks as well. Whereupon I changed the chocolate shop into a general store with souvenirs, little windmills and candy cans. Financially it could not last long, the end was in sight: the police declared the Warmoesstraat-Zeedijk neighborhood into a no-go area, where tourists were strictly discouraged to stay.

Miraculously, along with plans for urban renovation and the construction of the Barbizon Hotel, the neighborhood drastically was swept, and young entrepreneurs with a good plan received a substantial subsidy. I took my chance with a well-founded entrepreneurial plan in which my chocolate tourist shop would be converted into a tasting room for gins and liqueurs.

The opening of In de Olofspoort took place July 27, 1988. My café soon became a ‘resting’ spot in the red-light district; a living room for many guests from here and abroad, a meeting place, and a room, where a customer comfortably sat at a table by himself as well. An atmospheric place where time stands still for a moment, to imagine yourself in another century, without slot machines, or music coming out of a box.

We organized fine liquor and gin tastings, sing-along evenings with the Jazz-O-Matic-Four, and Lied & Klassiek concerts. July 27, 2018 we celebrated a delicious liqueur, likorette. In honor of our guests and the team, the liqueur Afzakkertje was created.

A business is not ran by just one person. I was very lucky with a dream team, I have been assisted by with heart and soul. Thanks to the team of the Olofspoort: Raymond Bouquet, Robby Brouwer, Adri Santegoets, Adrian Buhai and Paul Hakze.

Raymond Bouquet worked as a host. The fruit gin Bouquet was made for his 70th birthday for his decisive, professional hospitality. The drink, enjoyed by many, is still available.

Adrian (Dumitru) Buhai, our maintenance man, was always there for us. Like no other, he knew to come up with good solutions to problems at any time.

Our youngest host Robby Brouwer is always cheerful and smiling. Our youngest bartender comes from a hospitality environment; hospitality is in his veins as a great host, very pleasant to work with.

Warm hostess Ana V Martins was an enthusiastic and very pleasant employee. Before she took a different path, she was the first translator of the 30-year anniversary magazine into English.

Guest and journalist Sandra van Beek, skilled with text, edited the stories anew in Dutch and English. ‘In de Hooghe Noot’, she tells about Singing with the Russians in the Olofspoort, that previously was published in the jubilee issue, see Lied & Klassiek.

Paulus, my Frisian childhood friend, who unexpectedly returned to my life after thirty-five years, assisted in all kinds of ways. Paul is steady as a rock.

I do thank all the Olofspoorters from the bottom of my heart, the way they committed themselves to me, my personal life and new venture. Time flies, we have shared and experienced so much with each other. Many guests made a nice contribution to a new anniversary edition, worked on by Micha van Rooijen, who published their contributions on the website www.hartjemokum.nl

With thanks for the inspiration for my new venture Hartje Mokum, sale of romantic liqueurs, likorettes.

Riny Reiken.

14. From: Hartje Mokum, Riny Reiken. Geschiedenis. Drink likorette Afzakkertje is about Farewell, a tribute to Guests & Team.